Schick

  • Ausilio: 'Schick quá đắt'

    Ausilio: 'Schick quá đắt'

    Giám đốc thể thao Piero Ausilio khẳng định Schick có cái giá quá đắt đồng thời ông cũng xác nhận Keita Blade sẽ không tớ...

    27/08/2017 | 04:05